HOMEOPATI


I en homeopatisk behandling ser man till individens helhet och inte på ett särskilt symptom. Sorg, stress och bristfällig kost kan orsaka obalanser i kroppen och med hjälp av homeopati kan man finna lindring. Immunförsvaret kan stärkas och orken kan återfinna sig i vardagen. Mage, hud eller nedsatt energi. Vi har alla våra krämpor vi kämpar med. Eftersom ingen människa är den andra lik är inte heller våra vardag densamma. Inom homeopati ser vi alltid till den enskilda individen och det är just din sjukdomsbild som räknas och som grundar sig i just din behandling. 

Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios (som betyder lika eller liknande) och pathos (lidande). Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar lika. Homeopatin började att utvecklas under slutet av 1700-talet, men redan Hippokrates (grekisk läkare omkr. 400 f.Kr) befattade sig med homeopatins grundtankar.

Homeopatins grundare anses vara Christian F. Samuel Hahnemann (1755-1843). Han var först verksam som läkare i Tyskland inom skolmedicin. Efter hand blev han dock alltmera kritisk till dåtidens läkekonst, som bl.a. bestod av ständiga åderlåtningar, flitigt bruk av kraftig laxermedel och enormt stora doser läkemedel.

Inom homeopati ses en individ ur ett holistiskt perspektiv, dvs. en helhetssyn. Man beaktar således idividens mentala/själsliga tillstånd, det känslomässiga/psykiska och det fysiska tillståndet. En helhetsbehandling bygger på att individen själv mobiliserar läkande krafter och att symptomen endast är ett uttryck för organismens försök till att bota sig själv. Homeopatin igångsätter och understödjer denna process med hjälp av homeopatiska läkemedel.

De homeopatiska preparaten kommer från växt-, djur- eller mineralriket. De är potenserade, vilket innebär att ett ämne späds ut i flera omgångar och skakas enligt en speciell princip.


För att ta reda på läkemedlets symtom har det först prövats på friska människor. Symptomen nedtecknas och systematiseras. Organismen manifesterar sin sjukdom genom symtom. Det homeopatiska medlets uppgift är att eliminera dessa symtom genom att välja det mest lika medlet.